Privacybeleid

Gea Duister schrijftolk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Naam bedrijf: Gea Duister schrijftolk
E-mail: gea@schrijftolknodig.nl
Telefoon: 06-21226890
Website: www.schrijftolknodig.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten als schrijftolk.
Ten behoeve van het geven van cursussen of het aanschaffen van apparatuur/programmatuur verwerk ik ook uw persoonsgegevens.
Hiervoor heeft u deze gegevens aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (Niet benodigd indien u een tolktoekenning heeft. U blijft zelf eindverantwoordelijk voor deze toekenning. Bij geen toekenning zijn deze adresgegevens noodzakelijk. Alleen benodigd voor directe facturering.)
 • Burgerservicenummer (BSN, voor zover benodigd om te kunnen factureren bij de betalende instanties)
 • Geboortedatum (voor zover benodigd om te kunnen factureren bij de betalende instanties)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inkoopordernummer van UWV bij werk en onderwijsopdrachten
 • Adresgegevens van betreffende tolkopdracht – Eventueel een klantnummer/personeelsnummer/kostenpost/… (als organisatie/bedrijf dit benodigd heeft om de factuur te betalen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Geboortedatum (voor zover benodigd om te kunnen factureren bij de betalende instanties)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen WhatsApp’en, sms’en, bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening als schrijftolk uit te kunnen voeren.
 • Om tolkopdrachten voor u uit te voeren op locatie.
 • Om de betaling voor mijn tolkopdrachten te kunnen afhandelen met UWV, Tolkcontact of ander bedrijf/organisatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluit(en) op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van zeven jaar voor uw persoonsgegevens, dit in verband met de wettelijke verplichting om facturen zeven jaar te bewaren voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik deel uw gegevens niet met derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven/organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde bedrijf/organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gea@schrijftolknodig.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via gea@schrijftolknodig.nl.

Wijzigingsdatum:
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018 (22:16) en zal indien en wanneer nodig worden herzien.

Gea Duister Schrijftolk